ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΜΕΛΙΟΥ

Εύρος μέτρησης Brix: 58 – 92%

Εύρος μέτρησης υγρασίας (Η2Ο): 12– 27%

Εύρος μέτρησης Baume: 38-43 0Be

Περιγραφή

ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΜΕΛΙΟΥ